Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Phú Thọ

Khu Công Nghiệp Thụy Vân

Khu Công Nghiệp Thụy Vân

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Thụy Vân Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Cẩm Khê

Khu Công Nghiệp Cẩm Khê

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Cẩm Khê Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Trung Hà

Khu Công Nghiệp Trung Hà

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Trung Hà Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Phú Hà

Khu Công Nghiệp Phú Hà

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Hà Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Đồng Lạng

Khu Công Nghiệp Đồng Lạng

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đồng Lạng Xem thêm: