Danh sách các khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ II

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ II

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ II Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên

Khu Công Nghiệp Đông Xuyên

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Đông Xuyên Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3 Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2 Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A1

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A1

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A 1 Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng Xem thêm:
Khu Công Nghiệp  Mỹ Xuân B1-Conac

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân B1-Conac Xem thêm:
Khu Công Nghiệp My Xuân B1

Khu Công Nghiệp My Xuân B1

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp My Xuân B1 Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Cái Mép

Khu Công Nghiệp Cái Mép

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Cái Mép Xem thêm:
Khu Công Nghiệp Châu Đức

Khu Công Nghiệp Châu Đức

   Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Châu Đức Xem thêm: