Đổi lương Gross sang Net

Đổi nhanh Lương GROSS sang lương NET Khái niệm Lương Gross và Lương Net Lương Gross:  Tổng thu nhập mà người lao động kiếm được Trước Thuế , Phúc Lợi và các khoản khấu trừ khác được trừ trực tiếp…

0 Comments