Đổi lương Gross sang Net

Đổi nhanh Lương GROSS sang lương NET

Khái niệm Lương Gross và Lương Net

  • Lương Gross:  Tổng thu nhập mà người lao động kiếm được Trước Thuế , Phúc Lợi và các khoản khấu trừ khác được trừ trực tiếp vào lương của người lao động.
  • Lương Net: Số tiền người lao động nhận thực tế (tiền được chuyển vào tài khoản của bạn) sau khi đã chi trả các khoản Thuế, Bảo Hiểm , Phúc Lợi,..

Cách đổi lương Gross sang Lương Net

Bên dưới chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc cách tính lương thực nhận ( số tiền được chuyển về tài khoản của bạn) tư lương gross.

Bước 1: Xác định Mức Lương Đóng Bảo Hiểm (A)

Mức lương đóng bảo hiểm là cơ sở để tính toán các khoản tiền bạn đóng cho cơ quan Bảo Hiểm của nhà nước, có một số trường hợp như sau:

  1. Lương đóng bảo hiểm tính theo đủ lương gross
  2. Lương đóng bảo hiểm tính theo con số bạn thỏa thuận với người sử dụng lao động (công ty của bạn)
  3. Lương đóng bảo hiểm tính theo mức lương tối thiểu được nhà nước quy định:

Quy định mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:
- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng
- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng
- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng
- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng

Bước 2: Xác định các khoản bảo hiểm cần đóng (B)

Dựa trên Mức Lương Đóng Bảo Hiểm (A) xác định ở bước 1 bạn tính toán các khoản đóng bảo hiểm như bên dưới:

  • Bảo hiểm xã hội: 8%
  • Bảo hiểm Y Tế: 1.5%
  • Bảo hiểm Thất nghiệp: 1%

Tổng cộng các khoản bảo hiểm cần đóng: B = A * 10.5%

Bước 3: Xác định khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (C)

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là khoản thu nhập của bạn sau khi trừ đi các khoản đóng Bảo hiểm, Giảm trừ gia cảnh các nhân và người phụ thuộc:

  • Giảm trừ gia cảnh cá nhân: 11,000,000 VND
  • Giảm trừ người phụ thuộc: 4,400,000 VND/người

** Người phụ thuộc: ví dụ cha mẹ, con cái,... ( những người không có thu nhập phụ thuộc vào bạn), để chứng minh bạn cần có xác nhận của chính quyền địa phương

Thu nhập chịu thuế (C) = Lương Gross - Bảo Hiểm(B) - 11,000,000 - (số người phụ thuộc)* 4,400,000

Bước 4: Tính thuế thu nhập cá nhân (D)

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được tính dự trên thu nhập chịu thuế (C) với mức đóng như bảng dưới:

Bậc thuếThu nhập chịu thuế/tháng
(triệu đồng)Thuế suất (%)Số tiền đóng thuế TNCN theo từng bậc
1Đến 55C * 5%
2Trên 5 đến 1010(C-5,000,000) *10%
3Trên 10 đến 1815(C-10,000,000) *15%
4Trên 18 đến 3220(C-18,000,000) *20%
5Trên 32 đến 5225(C-32,000,000) *25%
6Trên 52 đến 8030(C-52,000,000) *30%
7Trên 8035(C-80,000,000) *35%

Tổng Thuế Thu Nhập Cá Nhân cần đóng D bẳng tổng thuế TNCN theo từng bậc như bảng trên.

Bước 5: Xác định lương NET

Sau khi tính toán tất cả các khoản tiền cần đóng như trên bạn sẽ có được con số tiền thực nhận về tài khoản của bạn hàng tháng:

Lương NET = Lương GROSS - BẢO HIỂM (B) - Thuế TNCN (D)  

Ngoài ra, Bên dưới các bạn có thể tham khảo các tính nhanh, chỉ cần nhập số và tính: