danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Gia Bình

Ngày 12/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Gia Bình II

Thành lập Khu công nghiệp Gia Bình II gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên khu công nghiệp: KHU CÔNG NGHIỆP GIA BÌNH II.

2. Diện tích: 250 ha.

3. Địa điểm khu công nghiệp: Xã Nhân Thắng, xã Thái Bảo, xã Bình Dương và xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

4. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka.

5. Tổng vốn đầu tư: 3.956,8 tỷ đồng.

6. Thời gian thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

7. Ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành

Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Gia Bình II - Bắc Ninh